دانلود آهنگ آینه باران از هاتف

آینه بارانم نکن وقتی تو چهرهم حیرته

به گریه مهمانم نکن وقتی بهانه صحبته

هر ذره از تو در زمین گوئی وفور نعمته

دانلود آهنگ آینه باران از هاتف

رخسار تو حقا که از معجزه های خلقته

هر لحظه جان خواهی ز من پاسخ فقط اطاعته

به گریه مهمان شدنم دیگر چگونه دعوته

حاضر به مردن از تو ام این عاشقانه ساعته

بیعت چگونه میشود این خود نشان بیعته

آغوش تو آرامش اوقات خوب فرصته

گم در نگاه تو شدن نقطهء عطف رویته

بوسه به گونه هات زدن مثل خود عبادته

افتاده از نفس منم آنچه نمانده طاقته

حاضر به مردن از تو ام این عاشقانه ساعته

بیعت چگونه میشود این خود نشان بیعته

آغوش تو آرامش اوقات خوب فرصته

گم در نگاه تو شدن نقطهء عطف رویته

بوسه به گونه هات زدن مثل خود عبادته

افتاده از نفس منم آنچه نمانده طاقته

آینه بارانم نکن وقتی تو چهرهم حیرته

به گریه مهمانم نکن وقتی بهانه صحبته

دانلود آهنگ آینه باران از هاتف : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

54 + = 58