آهنگ شکوفه ها از ویگن

شکوفه میرقصد از باد بهاری

شده سرتاسر دشت سبزو گلناری

آهنگ شکوفه ها از ویگن

شکوفه های بی قرار روز آفتابی

به صبابوسه دهند بالب سرخابی

ای شکوفه خنده توجلوه ها دارد

آن روی زیبا نظری سوی ما دارد

دلداده بلبل دارد سخنها

آراید از ساز و سخن بزم چمنها

پروانه در بزم طرب آمده تنها

بادبهاری بابیقراری

شکوفه پرپرکند ولاله پریشان

به هرطرف دست صباگشته گل افشان

شکوفه میرقصد از بادبهاری

شده سرتاسردشت سبزوگلناری

عطرجان پرورگل می برد هوشم

نغمه مرغ چمن کرده خاموشم

ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد

آن روی زیبانظری سوی مادارد

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

شکوفه میرقصداز باد بهاری

شده سرتاسردشت سبزو گلناری

شکوفه های بیقرار روزآفتابی

به صبابوسه دهند بالب سرخابی

ای شکوفه خنده توجلوه ها دارد

آن روی زیبا نظری سوی ما دارد

 

دانلود آهنگ شکوفه ها از ویگن : دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

22 + = 31